Umowa


admin- utworzone 14 marzec 2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia ………………………. W…………………………………………. ……………………………………........................................................................
pomiędzy: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firma Remontowo-Budowlana

NIP 771-249-76-38,
zwanym dalej Wykonawca.
§1
Przedmiot umowy:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamawiającemu prac związanych z:
…………………………………………………………………………………….
na terenie budowy wskazanym przez Zamawiającego, w zakresie określonym przez Zamawiającego i Wykonawcę załącznikiem numer 1 do niniejszej umowy.
§2
Obowiązki wykonawcy:
1. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie porządku na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zleconych mu przez zamawiającego zgodnie z przedstawiona dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej oraz prawa budowlanego.
3. W przypadku stwierdzenia istotnych wad uniemo5liwiajacych wykorzystanie obiektu określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym przez strony.
§3
Zamawiający zobowiązany jest:
1. Przekazać Wykonawcy dokumentacje projektowa i techniczna.
2. Udostępnić Wykonawcy plac budowy oraz pobór wody i energii
elektrycznej.
3. W przypadkach koniecznych zapewnić nadzór inwestorski.
§4
Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac:
1. terminy określone będą w załączniku nr.1
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie zestawienia rzeczowego prac oraz materiałów wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi zgodnie z załącznikiem nr.1 stanowiącym integralna część umowy.
§6
Wszystkie prace dodatkowe wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja: Kodeks Cywilny ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.nr89poz.414 z późn. zm.)
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka5dej ze stron.
……………………… ……………………
Zamawiający Wykonawca

Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEOAktywni Użytkownicy

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.